Regulamin portalu internetowego

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://sklejgo.pl/ prowadzony przez Tomasza Olechowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą xD Tomasz Olechowski pod adresem ul. Cypriana Norwida 29, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 6040077756, REGON: 221538168, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. a)  numer telefonu: 537 248 005,
 2. b)  adres e-mail: [email protected] .

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://sklejgo.pl/.
 2. Usługodawca – Tomasz Olechowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą xD Tomasz Olechowski pod adresem ul. Cypriana Norwida 29, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 6040077756, REGON: 221538168.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Film – utwór audiowizualny składający się z jednego lub więcej ujęć przygotowany przez Usługodawcę z materiałów dostarczonych przez Użytkownika.
 5. Usługa – usługa montażu Filmu świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 6. Umowa – umowa zawarta na odległość za pośrednictwem Portalu, której przedmiotem jest realizacja Usługi na rzecz Użytkownika.
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający dokonanie złożenia zamówienia na Usługę.

II. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkachokreślonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcy na Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

a)  kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b)  rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,

c)  pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na usługę montażu Filmu z materiałów udostępnionych przez Użytkownika.
 2. Usługodawca umożliwia wypożyczenie kamery GoPro na zasadach określonych w załączniku nr 1 doRegulaminu (Zasady wypożyczania kamery GoPro). Wypożyczenie kamery GoPro możliwe jest wyłącznie w przypadku zamówienia usługi montażu Filmu.
 3. Informacje dotyczące usługi znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu podawane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych Usług jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie

  mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:

a)  urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)  przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c)  dostęp do poczty elektronicznej.

7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Tryb składania zamówienia

 1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia usługi montażu Filmu zgodnie z jej opisem i dostępnymi wariantami (pakietami).
 2. Użytkownik w celu zamówienia usługi:

a)  dokonuje wyboru jednego z pakietów dostępnych w aktualnej ofercie Usługodawcy,

b)  wypełnia Formularz zamówienia wskazując wymagane dane; Użytkownik może wprowadzić

posiadany kod rabatowy lub wybrać dodatkowe opcje usługi (np. szybsza realizacja),

c)  dokonuje płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu Przelewy24 do którego zostaje automatycznie przekierowany po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia i potwierdzeniu woli złożenia zamówienia.

3. W przypadku złożenia zamówienia na pakiet obejmujący wypożyczenie kamery GoPro Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem własnego rachunku bankowego lub karty płatniczej. W przypadku gdy dane zlecającego płatność będą inne niż dane osoby składającej zamówienie (Użytkownika) Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania dokonania przez Użytkownika przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł na rachunek bankowy Usługodawcy. Kwota przelewu weryfikacyjnego podlega zwrotowi na konto Użytkownika w terminie 7 dni.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia obejmującego pakiet z wypożyczeniem kamery GoPro w przypadku gdy weryfikacja danych Użytkownika zgodnie z ust. 3 jest negatywna.
 2. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
 3. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia.
 4. W odrębnej wiadomości Usługodawca przesyła Użytkownikowi link do strony internetowej za pomocą, której Użytkownik udostępnia Usługodawcy materiały do realizacji montażu Filmu.
 5. W przypadku zamówienia usługi montażu Filmu wraz z wypożyczaniem kamery GoPro Użytkownik nie jest zobowiązany do odrębnego udostepnienia nagrania z kamery Usługodawcy. Usługodawca pobiera nagrany materiał z pamięci urządzenia.
 6. Przekazanie materiałów Usługodawcy jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, iż posiada on w stosunku do nich prawa autorskie, a ich udostępnienie i wykorzystanie w celu realizacji Usługi nie narusza praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw przysługujących osobom trzecim.

V. Realizacja zamówienia

 1. Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od Użytkownika płatności za Usługę oraz po otrzymaniu niezbędnych materiałów do montażu Filmu.
 2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od wybranego przez Użytkownika pakietu i opcji dodatkowych. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia, w którym zostały udostępnione Usługodawcy materiały do realizacji montażu Filmu.
 3. Usługodawca montuje Film z materiałów udostępnionych przez Użytkownika do podkładu muzycznego wybranego przez Użytkownika lub w razie braku wyboru podkładu muzycznego, wedle własnego wyboru Usługodawcy.
 4. Montaż Filmu odbywa się zgodnie z treścią złożonego zamówienia oraz z uwzględnieniem uwag przekazanych przez Użytkownika.
 5. Po realizacji montażu Filmu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Film do akceptacji lub zgłoszenia ewentualnych poprawek.
 6. Użytkownik może zgłosić poprawki w terminie 3 dni od momentu udostepnienia Filmu zgodnie z ust. 5. Użytkownik może zgłosić poprawki wyłącznie jeden raz chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń z Usługodawcą postanowiono inaczej.
 7. Brak zgłoszenia poprawek w terminie 3 dni oznacza akceptację Filmu.
 8. Zaakceptowany przez Użytkownika Film zamieszczany jest przez Usługodawcę w serwisie YouTube. Dodatkowo Usługodawca przesyła Użytkownikowi link umożliwiający pobranie Filmu i zapisanie na nośniku Użytkownika.

   

VI. Płatności za Usługi

1. Usługodawca umożliwia płatność za Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/regulamin).

2. Usługodawca na życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

VII. Prawa autorskie

 1. Z chwilą udostepnienia Użytkownikowi Filmu zgodnie z roz. V ust. 8 Usługodawca przenosi na Użytkownika autorskie prawa majątkowe, a także prawa zależne do Filmu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, tj. na terytorium całego świata, na następujących polach eksploatacji: określonych w art. 50 Ustawy oraz w zakresie oprogramowania w art. 74 Ustawy, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części Filmu, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Filmu lub jego części – wytwarzanie każdą techniką, w tym techniką cyfrową, wprowadzanie Filmu do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego w całości lub w części, czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, stosowanie, uruchamianie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu oraz uzyskiwanie dostępu do Filmu lub jego części, publiczne rozpowszechnianie, wykorzystywanie Filmu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
 2. Usługodawca zapewnia, że przed przeniesieniem praw autorskich majątkowych prawa takie przysługiwały wyłącznie na jego rzecz, jak też nie były obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. W przypadku gdy Usługodawca posługiwał się przy realizacji Filmu osobami trzecimi, Usługodawca zapewnia, że uzyskał od tych osób prawa oraz upoważnienia niezbędne do wykonania zobowiązań przyjętych wobec Użytkownika z tytułu realizacji usługi.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na oznaczenie Filmu logiem Usługodawcy w formie intro na początku i końcu Filmu.
 4. Usługodawca zachowuje uprawnienie do wykorzystania projektów i materiałów składających się na Film dla działań marketingowych prowadzonych na stronach WWW, w folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nośnikach reklamy i promocji.
 5. Z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych określonych w niniejszym rozdziale Usługodawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie niż uiszczone przez Użytkownika za usługę.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych(wszczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub wadliwych materiałów lub działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

   

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

   

XI. Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 1. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r.