Zasady wypożyczania kamery GoPro

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 1. Kamera GoPro (dalej „Sprzęt”) stanowi wyłączną własność Usługodawcy. Na Sprzęt składa się kamera GoPro wraz z kartą pamięci, bateria oraz selfie stick.

 2. Sprzęt może wypożyczyć wyłącznie pełnoletnia osoba, która zamawiająca u Usługodawcy jeden z dostępnych pakietów montażu Filmu.

 3. Użytkownik wnosi kaucję i opłatę za okres najmu Sprzętu z góry wraz z wniesieniem opłaty za usługę montażu Filmu.

 4. Umowa na wypożyczenie Sprzętu zawierana jest w momencie opłacenia przez Użytkownika Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Portalu internetowego.

 5. Sprzęt wypożyczany jest na okres czasu wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia na usługę.

 6. Użytkownik wypożyczający Sprzęt zobowiązany jest do wpłacenia Usługodawcy kaucji zwrotnej w kwocie wskazanej przy opisie wybranego przez Użytkownika pakietu usługi.

 7. Usługodawca oddaje do dyspozycji Użytkownika Sprzęt w pełni sprawny, pozbawiony wad fizycznych.

 8. Użytkownik odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Sprzętu.

 9. Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się za pośrednictwem paczkomatów firmy InPost.

 10. Okres wypożyczenia liczony jest od momentu dostarczenia Sprzętu do paczkomatu wskazanego przez

  Użytkownika do dnia zwrotu Sprzętu przez Użytkownika do paczkomatu.

11.W przypadku przekroczenia przez Użytkownika okresu najmu, zobowiązany jest on do dopłaty

wynagrodzenia za dodatkowy czas najmu. Usługodawca uprawniony jest do potrącenia wynagrodzenia z

kaucji wpłaconej przez Użytkownika.

 1. Użytkownik odbierając Sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i jego kompletność. W przypadku

  ujawnienia wad Sprzętu lub braków w wyposażeniu Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o

  tym Usługodawcę.

 2. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Sprzęt w niezmienionym stanie, kompletny i w terminie zgodnym z

  okresem najmu.

 3. Użytkownik oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Sprzętu, zobowiązuje się do

  dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Użytkownik

  wykorzystuje Sprzęt na swoją odpowiedzialność.

 4. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw Sprzętu.

 5. Użyczenie Sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji Sprzętu.

 7. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie Sprzętu jest doba. Nie ma możliwości naliczania opłat

  ułamkowych (np. za pół doby).

 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zaginięcie Sprzętu. W przypadku zaginięcia Sprzętu lub innych

  okoliczności uniemożliwiających zwrot Sprzętu w ustalonym terminie Użytkownik ma obowiązek

  niezwłocznego poinformowania Usługodawcy.

 9. Jeżeli Użytkownik nie może zwrócić Sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu

  poinformować o tym telefonicznie lub mailowo Usługodawcę. W przypadku, kiedy Użytkownik nie zwróciSprzętu w umówionym terminie i nie poinformuje o decyzji przedłużenia okresu najmu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia sprawy do właściwych organów ścigania z uwagi na podejrzenie przywłaszczenia mienia.

 10. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność zużycie Sprzętu nie wynikające z jego normalnego użytkowania, zniszczenie lub zdekompletowanie Sprzętu. Wysokość szkody ustala Usługodawca w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia Sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Użytkownik

  upoważnia Usługodawcę do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.